ALGEMENE VOORWAARDEN TECHNISCH TEKENBUREAU CADIQUE

Everdenberg 107 , 4902TT Oosterhout

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden verstaan onder: Opdrachtnemer: Technisch tekenbureau Cadique, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Breda onder nummer: 77291492 Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer.

Artikel 2. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Technisch tekenbureau Cadique recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 2. De opdrachtgever verschaft Technisch tekenbureau Cadique alle inlichtingen en gegevens die nodig zijn voor een behoorlijke vervulling van de opdracht.
 3. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn afgesproken dan is dit nimmer een fatale termijn.

Artikel 3. Bijzonder verloop en opzegging van de opdracht

 1. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht niet mogelijk is, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden, zodra de overmacht situatie 4 weken heeft geduurd.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Onder overmacht is mede begrepen het geval dat Technisch tekenbureau Cadique door een ziekte , geestelijk of lichamelijk , de opdracht niet meer naar behoren kan vervullen.

Artikel 4. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.
 2. Voor opdrachten met een verwachte omvang van meer dan 40 uur gelden de volgende regels: 20% bij aanvang van de werkzaamheden daarna wordt in termijnen van 40 uur gefactureerd.
 3. Na het verstrijken van 14 dagen na factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim. Aan de opdrachtgever kan vanaf het moment van in verzuim over het opeisbare bedrag de wettelijke rente in rekening worden gebracht. Indien er sprake is van termijnfacturen, dan heeft Technisch tekenbureau Cadique het recht de resterende werkzaamheden op te schorten.
 4. Alle werkelijke door Technisch tekenbureau Cadique gemaakte kosten om tot voldoening van zijn declaraties te geraken zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

 1. Technisch tekenbureau Cadique is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet ontstaan aan de zijde van de Technisch tekenbureau Cadique.
 2. De door Technisch tekenbureau Cadique te vergoeden schade is per opdracht steeds beperkt tot een maximum van het bedrag van het honorarium.
 3. Elke aansprakelijkheid van Technisch tekenbureau Cadique vervalt door het verloop van 5 jaar vanaf de dag waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd. Als de dag waarop de opdracht is geëindigd , wordt aangemerkt de dag waarop Technisch tekenbureau Cadique de einddeclaratie terzake de opdracht heeft verzonden.
 4. Indien de opdrachtgever enig aan de opdracht verbonden risico heeft verzekerd of anderszins aan derden heeft overgedragen, is hij gehouden Technisch tekenbureau Cadique van aansprakelijkheid van dit risico te vrijwaren.
 5. Technisch tekenbureau Cadique is nimmer aansprakelijk voor schade vanwege door Technisch tekenbureau Cadique ingeschakelde derden.
 6. Technisch tekenbureau Cadique is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 6. Geschillen

 1. Op alle geschillen is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de daartoe volgens de wet bevoegde Nederlandse rechter, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

HEEFT U NOG VRAGEN?

Een goede samenwerking start met een goed gesprek!
Wij staan direct voor u klaar als u ons nodig heeft. Simpel, snel en servicegericht.